Intelday Solutions с две номинации в престижните годишните награди на ICCO 2019

31 Oct 2019
Scroll for English  Изпълнителният директор на PR агенция Intelday Боян Иванович е номиниран в категория Rising Star of the Year  Независимата комуникационна агенция Intelday Solutions е номинирана в две категории в ежегодната класация на най-добрите агенции и професионалисти в PR сферата на най-голямата световна организация на PR агенции и национални асоциации International Communications Consultancy Organization... View more

Scroll for English 

Изпълнителният директор на PR агенция Intelday Боян Иванович е номиниран в категория Rising Star of the Year 

Независимата комуникационна агенция Intelday Solutions е номинирана в две категории в ежегодната класация на най-добрите агенции и професионалисти в PR сферата на най-голямата световна организация на PR агенции и национални асоциации International Communications Consultancy Organization (ICCO). Сред финалистите се нареждат имена като Ketchum, H+K Strategies, FleishmanHillard, APCO Worldwide и много други.

 Intelday получи номинация в категорията Public Affairs за работата си с „Група за Чист Въздух“, която е част портфолиото от партньори, на които компанията предоставя безвъзмездна консултантска и комуникационна подкрепа. За последните три години екипът на Intelday е спечелил 10 награди за свои комуникационни проекти с кауза.

Изпълнителния директор на Intelday Боян Иванович е един от тримата номинирани и единственият българин в категория Rising Star of the Year, която отличава млади лидери, доказали своя професионализъм и лидерски качества и с най-голям потенциал за бъдещо развитие и постижения.  

“Тези номинации са признание за нас и са оценка за нашия принос за постиженията на нашите клиенти и партньори. Смисълът на комуникациите е да подкрепят бизнесите и бизнес развитието на компаниите, както и общественозначимите каузи на неправителствения сектор”, каза Боян Иванович, изпълнителен директор на Intelday Solutions.  

Боян Иванович пое управлението на компанията в началото на 2019 г. и постигна впечатляващи резултати, добавяйки към портфолиото на агенцията редица нови международни проекти и клиенти. Той е член на управителния съвет на Българската асоциация по управление на проекти (IPMA Bulgaria) и е един от създателите на технологичното издание Smart News Bulgaria. Доктор по теория на журналистиката и медиите, Боян специализира в измерването и оценката на комуникационните усилия чрез иновативни методи за наблюдение и анализ.  

Ежегодните награди на ICCO оценяват резултатите на компании и лидери в сферата на комуникациите в цял свят. Журито се състои от доказани професионалисти и ръководители на някои от най-големите комуникационни консултанти в света.  

Официалната церемония по награждаването ще се състои на 3-ти декември в Лондон, Великобритания. Пълният списък с номинации на ICCO Global Awards 2019 можете да видите тук. 

За Intelday Solutions

            Intelday Solutions е независима компания за стратегически комуникации и връзки с обществеността, основана през 2001 година. Компанията предлага широк спектър от консултантски и бизнес услуги, фокусирани върху стратегическите комуникации, управлението на връзките със заинтересовани страни и организации, кризисен мениджмънт, корпоративна социална отговорност и интегрирани маркетингови и комуникационни решения. Intelday, една от водещите български комуникационни компании, е управлявала редица комуникационни проекти в над 10 държави, сред които: Сърбия, Румъния Косово, Босна и Херцеговина, Малта, Естония, Португалия, Великобритания, САЩ. 

            PR агенция Intelday Solutions е носител на Златната награда на ИПРА през 2007 и 2012 година в категория „Публичен сектор“, като през 2012 година е номинирана от ООН за промотиране на професионални комуникации, насочени към решаването на въпроси от обществен интерес. Intelday е горд собственик на близо 20 награди от престижни конкурси в областта на комуникациите. 

Intelday Solutions е част от мрежата от независими агенции PROI Worldwide, която обединява над 75 комуникационни агенции от целия свят, с над 5000 PR специалисти на пет континента, 50 страни и над 100 града. Intelday също така е ексклузивен партньор на Cathay Group и нейната глобална мрежа от комуникационни консултанти Cathay Communication. Cathay Communication е първата в света международна мрежа от независими агенции от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Австралия, която се фокусира върху консултирането на бизнеси от Китай с инвестиционни интереси извън страната.

Повече информация за Intelday Solutions можете да намерите и на нашите Facebook и LinkedIn страници. 

 За International Communications Consultancy Organization (ICCO):

          International Communications Consultancy Organization (ICCO) е най-голямата световна организация на PR агенции и национални асоциации, в която членуват браншовите организации на 66 държави от целия свят – Европа, Африка, Азия, Близкия Изток, Северна и Южна Америка, Австралия. Колективно тези организации представляват над 3000 комуникационни компании. България е пълноправен член на организацията чрез Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА). 

In English

Intelday Solutions shortlisted in the prestigious 2019 ICCO Annual Awards

Intelday’s CEO Bojan Ivanovich has been shortlisted in the Rising Star of the Year category

Independent communications agency Intelday Solutions has been nominated in two categories in the annual ranking of the best agencies and professionals in the PR field by the largest international organization of PR agencies and national associations, the International Communications Consultancy Organization (ICCO). Among the finalists are company names such as Ketchum, H + K Strategies, FleishmanHillard, APCO Worldwide and many more.

Intelday has been shortlisted in the Public Affairs category for its work with the “Clean Air Group”, which is part of a portfolio of partners to which the company provides consulting and communication support. Over the last three years, the Intelday team has won 10 awards for their cause communication projects.

Intelday’s CEO Boyan Ivanovich is one of three nominees, and the only Bulgarian, in the Rising Star of the Year category, which distinguishes young leaders who have proven their professionalism and leadership skills and with the greatest potential for future development and achievement.

“These nominations are a recognition of us and are an appreciation of our contribution to the achievements of our clients and partners. The purpose of communications is to support the businesses and business development of companies, as well as the socially significant causes of the non-governmental sector, ”said Boyan Ivanovich, CEO of Intelday Solutions.

Boyan Ivanovich took over the management of the company in early 2019 and achieved impressive results, adding to the agency’s portfolio a number of new international projects and clients. He is a Board member of the Bulgarian Association for Project Management (IPMA Bulgaria) and is one of the founders of the technology website Smart News Bulgaria. Holding a PhD in Journalism and Media Theory, Boyan specializes in measuring and evaluating communication efforts through innovative methods of monitoring and analysis.

The ICCO Annual Awards evaluate the performance of companies and leaders in communications worldwide. The jury consists of proven professionals and executives from some of the largest communications consultants in the world.

The official awards ceremony will take place on December 3rd in London, UK. The full list of nominations for the 2019 ICCO Global Awards is available here.

About Intelday Solutions

 Intelday Solutions is an independent strategic communications and public relations company founded in 2001. The company offers a wide range of consulting and business services focused on strategic communications, stakeholder and organization relations management, crisis management, corporate social responsibility and integrated marketing and communication solutions. Intelday, one of the leading Bulgarian communications companies, has managed a number of communication projects in over 10 countries, including: Serbia, Romania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, Malta, Estonia, Portugal, United Kingdom, and the United States.

Intelday Solutions won the IPRA Gold Award in 2007 and 2012 in the Public Sector category, and in 2012 was nominated by the UN for the promotion of professional communications aimed at addressing issues of public interest. Intelday is the proud owner of nearly 20 awards from prestigious communications competitions.

Intelday Solutions is part of the PROI Worldwide, а network of independent agencies, bringing together over 75 communications agencies from around the world, with over 5000 PR professionals across five continents, 50 countries and over 100 cities. Intelday is also an exclusive partner of Cathay Group and its global network of Cathay Communication consultants. Cathay Communication is the world’s first international network of independent agencies across Europe, the Americas, Asia, Africa and Australia, focusing on advising Chinese businesses with investment interests outside the country.

You can also find more information about Intelday Solutions on our Facebook and LinkedIn pages.

The International Communications Consultancy Organization (ICCO):

 International Communications Consultancy Organization (ICCO) is the largest global organization of PR agencies and national associations, with affiliates of 66 countries worldwide – Europe, Africa, Asia, the Middle East, North and South America, Australia. Collectively, these organizations represent over 3,000 communications companies. Bulgaria is a full member of the organization through the Bulgarian Association of PR Agencies (BAPRA).